klub prijateljev

metliške črnine

mestni trg 1, 8330 metlika

Novi vinski svetovalci – sommelierji Vinorodne dežele Posavje

Konec januarja se je v Beli krajini, v Gostišču Veselič v Podzemlju, zaključilo izobraževanje druge stopnje za vinske svetovalce – sommelierje pod naslovom Umetnost sožitja vin in kulinarike.

Organizatorja izobraževanja, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, sta s strokovno ekipo v sestavi izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, Franci Mežič, doc. dr. Julij Nemanič in Anton Pezdric, in v sodelovanju s Klubom prijateljev metliške črnine in posameznimi strokovnjaki, tako organizirala  prvo stopnjo (v letih 2019/2020) in drugo stopnjo (v letih 2021/2022).

Ker so bila istočasno izobraževanja tudi na Dolenjskem, se je v štirih letih skupno strokovno izobrazilo skoraj 100 vinskih svetovalcev, kar je odlično izhodišče za ustanovitev sekcije sommelierjev Vinorodne dežele Posavje. Slednja bo delovala v sklopu Katedre za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. V partnerstvu razvijajo tudi projekt Poslovni model: razvoj mreže sommelierjev, v okviru katerega so prispevali nove koncepte in dodano vrednost Sloveniji, ki je preteklo leto nosila naziv Evropska gastronomska regija ter ponudili nova znanja, ozaveščenost, promocijo in eno-gastronomske produkte.

Bodoče vinske svetovalce druži in povezuje ljubezen do pridelave vin, priprave barvitih kulinaričnih krožnikov v sožitju z vini,  postrežbe vin in hrane gostom, zgodbe o kulinariki in vinih, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, preučitev primerov dobrih praks v svetu ter usmerjenost v kakovost in odličnost na področju eno gastronomske ponudbe v gostinsko turističnih obratih ter med prijatelji in vsemi potrošniki.

Ob slovesnem zaključku v Beli krajini so bodoči vinski svetovalci – sommelierji podprli pobudo organizatorjev, da Gostišče Veselič v Podzemlju postane Ambasada vinskih svetovalcev – sommelierjev Vinorodne dežele Posavje za Vinorodni okoliš Bela krajina.

Prispevek:
Projekt posega na področje ključnih izzivov SLR, saj bomo z izvedbo izkoristili endogene turistične potenciale in vzpostavili pogoje za zelena delovna mesta, primerna za mlade in starejše, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Prispevali bomo k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, krajine ter skladnemu vzdržnemu razvoju podeželja in mestnih naselij. Prispevali bomo k raznolikosti in kakovosti življenja na podeželju, ozaveščenosti ter vzpostavitvi podpornega okolja za razvoj eno-gastronomskega turizma. Razvita bo nova socialna mreža gostinskih ponudnikov-sommelierjev, ki bodo na podlagi znanja prispevali k raznoliki avtentični in igrificirani ponudbi, kakovosti eno-gastronomskih storitev in podaljšanju sezone. Vzpostavljena bo zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami. Pripravljene bodo strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bo izdan Priročnik, ki bo služil kot strokovno izobraževalno gradivo. Izveden bo izobraževalen in slovesen eno-gastronomski dogodek s podelitvijo certifikatov – Akademija, ki bo prispevala k projektu Slovenija-Evropska gastronomska regija 2021 in vzpostavljen integralni turistični proizvod. Operacija bo v okolje implementirala nov podjetniški model, od katerega bodo imeli koristi deležniki na področju turizma, gostje, lokalno prebivalstvo in izobraženi sommelierji. Projekt predstavlja nadgradnjo sedanje ponudbe od klasičnih gostincev do izobraženih sommelierjev, ki bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in kulinarike, kar nakazuje k njeni novosti in inovativnosti.

Prijavitelj Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je v partnerstvu z javnim zavodom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ter Klubom prijateljev metliške črnine s projektom pod naslovom “Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev” uspešno kandidiral na 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 18.986,64 Eur od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 1.605,00 Eur, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 14.196,85 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR. Glavne aktivnosti projekta so aktivnosti, ki se bodo zaključile z vzpostavljeno mrežo vinskih svetovalcev – sommelierjev na območju LAS DBK. Zaključek projekta je predviden za september 2022.

Zapišite svoje misli